Duomenų apsauga

VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Raseinių PSPC) asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusiu Europos parlamento ir tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu) bei kitais teisės aktais apimančiais asmens duomenų apsaugą.

Duomenų valdytojas – VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras, įstaigos kodas 272416130, Žemaitės g. 2, LT-60127 Raseiniai.

Duomenų subjektas – pacientas arba įstaigos darbuotojas, kurių duomenis tvarko VšĮ Raseinių PSPC.

VšĮ Raseinių PSPC duomenų subjektų asmens duomenis tvarko asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais bei pacientų ir sveikatinimo veiklą vykdančių specialistų identifikavimo tikslais; darbuotojų – vidaus administravimo tikslais.

Duomenų subjekto teisės:

1. gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;

2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;

3. prašyti ištaisyti netikslius, neteisingus ar neišsamius asmens duomenis;

4. prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;

5. nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;

6. prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

7. gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ar persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Duomenų subjektas, siekdamas aukščiau išvardintų teisių įgyvendinimo, gali teikti VšĮ Raseinių PSPC administracijai prašymą (asmeniškai, paštu, el. paštu, per atstovą), kuris turi būti įskaitomas, pasirašytas, prašyme nurodytas vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir aiškiai išdėstyta, ko jis pageidauja.

VšĮ Raseinių PSPC atsakymą į prašymus pateikia per 30 d. nuo prašymo gavimo dienos.

VšĮ Raseinių PSPC duomenų subjekto teisių gali neįgyvendinti pagal įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jei duomenų subjektas mano, kad buvo pažeistos jo teisės ar nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į VšĮ Raseinių PSPC duomenų apsaugos pareigūnę Dalią Gricienę (tel. Nr. (8 428) 51 496, el. paštas  dalia.griciene@rpspc.lt).

Į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją galima kreiptis, kai žmogus nori skųsti duomenų valdytojo veiksmus ar konsultuotis dėl duomenų subjekto teisių. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos internetinis puslapis – www.ada.lt

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es)

Konsultacijų tvarka

Slapukų (angl. cookie) informacija

  • Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
  • Svetainėje nėra naudojami slapukai.

 Informacija atnaujinta 2024-05-03